5. මිනිස් ෂෛතාන්වරු

පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ හෝ නබි වදන්වල හෝ ෂෛතාන් යන වචනය සඳහන් වූයේ නම් එය වටහාගත යුත්තේ වචනාර්ථයෙන් ම ය.

වචනාර්ථයෙන් ම වටහා ගැනීම පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ වැකි වලට හෝ නබි වදන් වලට හෝ ඉස්ලාමීය මූලික ප්‍රතිපත්තියට හෝ පටහැනි වූයේ නම් එවිට ෙෂෙතාන් යන වචනය අසත් පුරුෂයින් හැඟවීමට භාවිත වී තිඛෙන බව වටහාගත යුතුය.

එමෙන් ම පෙර හා පසු පාඨ සම්බන්ධය වචනාර්ථය ගැනීමට ඉඩ නොසලසන්නේ නම් එවිට ද අසත් පුරුෂයින් යයි අර්ථ කථනය කළ යුතුය. නබි නායක (සල්) තුමාණන් පැවසූහ.

නුඹලා සලාතය ඉටු කරමින් සිටින විට නුඹලා ඉදිරියෙන් යම් කෙනෙක් ඇවිද ගියේ නම් ඔහු වළක්වන්න. ඔහු (වැළකී සිටීමට) ප්‍රතික්ෂේප කළේ නම් එවිට ද ඔහු වළක්වන්න. ඔහු (නැවත වැළකී සිටීමට) ප්‍රතික්ෂේප කළේ නම් එවිට ඔහු සමඟ සටන් කර (වළක්ව)න්න. මන්දයත් ඔහු ෂෛතාන්වරයෙකි.

දැනුම් දෙන්නා: අබූ හුෙරෙරා (රලි) තුමා.

මූලාශ්‍රය: බුහාරි (3275)

සලාතය ඉටු කරමින් සිටින විට හරස්ව ගමන් කරන මිනිසුන් ෂෛතාන්වරු යයි මෙම පුවතේ නබි නායක (සල්) තුමාණන් පවසා ඇත.

මෙකී අර්ථයෙන් පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ 2:14, 2:102, 6:112 යන වැකි සඳහන් වී ඇත.