92 : අල් ලෛල් – රාත්‍රිය

පරිච්ඡේදය: 92

මුළු වැකි ගණන : 21

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ “අල් ලෙල්” යන වචනය සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

92 : 01 වසා ගන්නා රාත්‍රිය මත දිවුරමි.379

92 : 02 දීප්තිමත් දහවල මත දිවුරමි.379

92 : 03 පුරුෂයා හා ස්ත්‍රීය නිර්මාණය කර තිබෙන දැය මත දිවුරමි.379

92 : 04 නුඹලාගේ උත්සාහය විවිධාකාර ය.

92 : 05,06,07 යමෙක් (අනුන්ට) දී (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වී යහපත් දැය සත්‍ය කරවන්නේ ද ඔහුට සුව පහසුව සඳහා වූ මාර්ගය පහසු කරන්නෙමු.26

92 : 08,09,10 යමෙක් මසුරුකම් කොට තමා අවශ්‍යතා වලින් තොර කෙනෙක් යැයි සිතා යහපත් දැය ගැන විශ්වාස කිරීමට ප්‍රතික්ෂෙප කරන්නේ ද ඔහුට අපහසුව සඳහා වූ මාර්ගය පහසු කරන්නෙමු.26

92 : 11 ඔහු වැටෙන විට ඔහුගේ ධනය ඔහු ආරක්ෂා නොකරයි.

92 : 12 යහ මග අප සතු දෙයකි.

92 : 13 පරලොව ද මෙලොව ද අපට හිමිය.

92 : 14 නුඹලාට ඇවිළෙන ගින්නක් ගැන අවවාද කරමි.

92 : 15 අභාග්‍යවන්තයා හැර අන් කිසිවෙක් එහි නොදැවෙති.

92 : 16 ඔහු අසත්‍ය යැයි සිතා පිටු පෑ කෙනෙකි.

92 : 17 දෙවියන්ට බිය බැතිමත් වන්නා එයින් වළක්වනු ලබයි.

92 : 18 ඔහු තම ධනය පිරිනමා පිරිසිදු වූ කෙනෙකි.

92 : 19, 20 අති උත්කෘෂ්ට තම දෙවියන්ගේ මුහුණ සෙවීම මිස ආපසු දෙනු ලබන කිසිඳු කෘතඥතාවක් ඔහුට කිසිවෙකුගෙන් නැත.26

92 : 21 පසුව ඔහු තෘප්තිමත් වෙයි.