90 : අල් බලද් – නගරය

පරිච්ඡේදය: 90

මුළු වැකි ගණන : 20

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ “නගරය” යන වචනය සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

90 : 01,02 (මුහම්මද්,) ඔබ මෙම නගරය (වන මක්කාවෙහි) වාසය කරමින් සිටිය දී මෙම නගරය මත දිවුරමි.26

90 : 03 වැදූ තැනැත්තා මත ද ඔහු වැදූ දැය මත ද දිවුරමි.379

90 : 04 මිනිසා දුෂ්කරතාවට පත් වන්නෙකුව නිර්මාණය කර ඇත්තෙමු.

90 : 05 තමා කෙරෙහි කිසිවෙකුට බලය නැතැයි ඔහු සිතන්නේ ද?

90 : 06 “බොහෝ ධනය (දී) විනාශ කළෙමි”යි ඔහු පවසයි.

90 : 07 කිසිවෙක් ඔහු නොබලන්නේ යැයි ඔහු සිතන්නේ ද?

90 : 08,09 අපි ඔහුට ඇස් දෙකක් ද දිවක් ද තොල් දෙකක් ද ඇති නොකළෙමු ද?26

90 : 10 අපි ඔහුට (හොඳ නරක යැයි) මාර්ග දෙකක් නොපෙන්වූයෙමු ද?

90 : 11 ඔහු දුර්ග මාර්ගය පසු නොකළේය.

90 : 12 දුර්ග මාර්ගය යනු කුමක් දැයි ඔබ දන්නේ කෙසේ ද?