89 : අල් ෆජ්ර් – අරුණෝදය

පරිච්ඡේදය: 89

මුළු වැකි ගණන : 30

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘අල් ෆජ්ර්’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

89 : 01 අරුණෝදය මත දිවුරමි.379

89 : 02 රාත්‍රි දහය387 මත ද දිවුරමි.379

89 : 03 ඉරට්ටේ මත ද ඔත්තේ මත ද දිවුරමි.379

89 : 04 නික්ම යන රාත්‍රිය මත දිවුරමි.379

89 : 05 බුද්ධිමතුන්ට (ප්‍රමාණවත්) දිවුරුමක් මෙහි තිබේ ද?

89 : 06,07 ආද්, කුළුණු සහිත ඉරම් ජන සමාජ වලට ඔබේ දෙවියන් කෙසේ කළේ දැයි ඔබ නොදන්නෙහි ද?26

89 : 08 ලොවෙහි ඔවුන් මෙන් (කිසිවෙක්) නිර්මාණය කරනු ලැබුවේ නැත.

89 : 09,10 (වාසය සඳහා) කඳු පාමුල පර්වත කැණූ සමූද් ජන සමාජය ද සේනා වලින් යුත් ෆිර්අවුන්ට ද (කෙසේ කළේද?)26

89 : 11 ඔවුහු ලොවෙහි සීමාව ඉක්මවමින් සිටිය හ.

89 : 12 එහි අවුල් වියවුල් වැඩි කළ හ.