88 : අල් ගාෂියා – වැටලීම

පරිච්ඡේදය: 88

මුළු වැකි ගණන : 26

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘අල් ගාෂියා’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් එය මෙහි නම වශයෙන් තබන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

88 : 01 වටලන සිද්ධිය ගැන පුවත ඔබට ලැබුණේ ද?

88 : 02 එදින1 ඇතැම් මුහුණු (අවමානයෙන්) යටහත් පහත් ව තිබේ.

88 : 03 ඒවා (අයහපත් දැයෙහි) ස්ථීර ව ක්‍රියා කළේය.

88 : 04 ඇවිලෙන ගින්නෙහි ඒවා දැවෙයි.

88 : 05 උණු වන උල්පතකින් පොවනු ලැබේ.

88 : 06 කටු පඳුරු මිස ඔවුනට කිසිඳු ආහාරයක් නැත.

88 : 07 එය පෝෂණය නොකරයි, කුස ගින්න ද නොසන්සිඳුවයි.

88 : 08 එදින1 ඇතැම් මුහුණු විකසිත ව පවතී.

88 : 09 තම ඉපැයීම වෙනුවෙන් තෘප්තිමත් වෙයි.

88 : 10 උසස් ස්වර්ගයක සිටියි.

88 : 11 එහි ඒවා නාස්තියකට සවන් නොදෙයි.

88 : 12 එහි ගලා බසින උල්පත් ඇත.

88 : 13 එහි උසින් තැබූ යහන් ඇත.

88 : 14 පැන් බඳුන් තබනු ලැබේ.

88 : 15 පෙළට තබන ලද කොට්ට ද ඇත.

88 : 16 දිග හරින ලද පලස් ද ඇත.

88 : 17 ඔටුවා නිර්මාණය කරන ලද්දේ කෙසේ දැයි ඔවුන් බැලිය යුතු නොවේ ද?399

88 : 18 අහස ඔසවන ලද්දේ කෙසේ ද?

88 : 19 කඳු සිටුවන ලද්දේ කෙසේ ද?

88 : 20 පොළොව දිග හරින ලද්දේ කෙසේ දැ(යි ඔවුන් බැලිය යුතු නොවේ ද?)

88 : 21 එබැවින් ඔබ අනුශාසනා කරන්න. (මුහම්මද්,) ඔබ අනුශාසනා කරන්නෙකි.81

88 : 22 ඔබ ඔවුනට භාරකරුවෙක් නොවන්නෙහි ය.81

88 : 23, 24 නමුත් පිටු පා (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නාට අල්ලාහ් දරුණු ලෙස දඬුවම් කරයි.26

88 : 25 ඔවුන්ගේ යළි පිවිසුම අප වෙතම ය.

88 : 26 පසුව ඔවුන් විභාග කිරීම අප සතු කාර්යයකි.