87 : අල් අඃලා – අති උත්කෘෂ්ට

පරිච්ඡේදය: 87

මුළු වැකි ගණන : 19

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ “අති උත්කෘෂ්ට” යන විශේෂණ පදය දෙවියන්ට භාවිත කර තිබෙන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

87 : 01 අති උත්කෘෂ්ට ඔබේ දෙවියන්ගේ නාමය සුවිශුද්ධ කරන්න.

87 : 02 ඔහු ම නිර්මාණය කළේය. ක්‍රමවත් කළේය.

87 : 03 ඔහු ම නියම කළේය. මග පෙන්වීය.

87 : 04 ඔහු ම තණ බිම් හට ගැන්වීය.

87 : 05 පසුව ඒවා වියළි පිදුරු කුණු රොඩු බවට පත් කළේය.

87 : 06,07 (මුහම්මද්,) අපි ඔබට පාරායණා කර පෙන්වන්නෙමු.152 ඔබ අමතක නොකරන්නෙහි ය.220 අල්ලාහ් සිතූ දේ මිස. ඔහු ගුප්ත දැය ද ප්‍රත්‍යක්ෂ දැය ද දනියි.26

87 : 08 (මුහම්මද්,) ඔබට පහසුව තවත් පහසු කරන්නෙමු.

87 : 09 අනුශාසනාව ප්‍රයෝජනවත් නම් ඔබ අනුශාසනා කරන්න.

87 : 10 (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන්නා ඉගෙනුමක් ලබයි.

87 : 11 අභාග්‍යවන්තයා එයින් වැළකෙයි.

87 : 12 ඔහු මහා ගින්නෙහි දැවෙයි.

87 : 13 පසුව එහි මිය යන්නේ ද නැත. ජීවත් වන්නේ ද නැත.

87 : 14 පිවිතුරුව ජීවත් වන්නා ජය ලැබීය.

87 : 15 ඔහු තම දෙවියන්ගේ නාමය සිහි කර සලාතය ඉටු කළේය.

87 : 16 නමුත් නුඹලා මෙලොව ජීවිතය තෝරා ගන්නෙහු ය.

87 : 17 පරලොව විශිෂ්ට යත සදාතනික ය.

87 : 18, 19මෙය පෙර පැවති ධර්ම ග්‍රන්ථ වල ද ඉබ්‍රාහීම් හා මූසාගේ ධර්ම ග්‍රන්ථ වල ද ඇත.26