84 : අල් ඉන්ෂිකාක් – පැළීම

අල් ඉන්ෂිකාක් – පැළීම

පරිච්ඡේදය: 84

මුළු වැකි ගණන : 25

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ අහස පැළෙනු ලැබීම ගැන සඳහන් වන බැවින් එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

84 : 01 අහස පැළෙන විට,

84 : 02 අනිවාර්ය වූ ලෙසින් එය තම දෙවියන්ගේ අණට යටත් වන විට,

84 : 03 පොළොව දිග හැරෙන විට,

84 : 04 තමන් වෙත ඇති දැය බැහැර කර එය හිස් වන විට,

84 : 05 අනිවාර්ය වූ ලෙසින් එය තම දෙවියන්ගේ අණට යටත් වන විට,

84 : 06 මිනිස, නුඹේ දෙවියන් වෙතට දරුණු ලෙස නුඹ උත්සහ කරන්නෙහි ය. එබැවින් ඔහු හමු වන්නෙහි ය.

84 : 07,08 කවරෙකුට තම වාර්තා පොත දකුණ’තෙහි දෙනු ලබන්නේ ද ඔහු පහසු ලෙසින් විභාග කරනු ලබයි.26

84 : 09 ඔහු තම පවුලේ අය වෙත සතුටින් යයි.

84 : 10, 11 කවරෙකුට තම පිටු පසින් තම වාර්තා පොත දෙනු ලබන්නේ ද ඔහු විනාශයක් කැඳවයි.26

84 : 12 නිරයෙහි ද දැවෙයි

84 : 13 ඔහු (මෙලොවෙහි) තම පවුලේ අය සමඟ සතුටින් සිටියේ ය.

84 : 14 “මම (දෙවියන් වෙතට) කිසිසේත් ම ආපසු නොයන්නෙමි”යි ඔහු සිතීය.

84 : 15 එසේ නොවේ. ඔහුගේ දෙවියන් ඔහු දෙස බලන්නෙක්488 විය.

84 : 16 යටි අහසේ රක්ත වර්ණය මත දිවුරමි.379

84 : 17, 18 රාත්‍රිය ද එහි අන්තර්ගත දැය මත ද පූර්ණ වූ සඳ මත ද දිවුරමි.379 ) 26

84 : 19 නුඹලා පියවරෙන් පියවරට නැග යන්නෙහු ය.

84 : 20 ඔවුන් විශ්වාස නොකිරීමට ඔවුනට කුමක් සිදු වී ද?

84 : 21 ඔවුනට කුර්ආනය පාරායණා කර පෙන්වනු ලබන විට ඔවුහු සජ්දා නොකරති.396

84 : 22 නමුත් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය අසත්‍ය යැයි සිතති.

84 : 23 අල්ලාහ් ඔවුන් සඟවන දැය ගැන දනියි.

84 : 24 එබැවින් ඔවුනට පීඩාකාරී වේදනාවක් ගැන අවවාද කරන්න.

84 : 25 විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අය හැර. ඔවුනට නිමක් නැති කුලියක් ඇත.