83 : අල් මුතෆ්ෆිෆීන් – කිරුම් මිනුම් හි වංචා කරන්නෝ

පරිච්ඡේදය: 83

මුළු වැකි ගණන : 36

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ කිරුම් මිනුම් හි වල වංචා කරන අය ගැන සඳහන් වන බැවින් එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

83 : 01 කිරුම් මිනුම් හි වංචා කරන අයට විනාශයක් ම ය.

83 : 02 ඔවුහු ජනතාවගෙන් මැන ගන්නා විට පූර්ණව ලබා ගනිති.

83 : 03 ජනතාවට මැන දෙන විට හෝ කිරා දෙන විට හෝ අඩු කරති.

83 : 04,05 ඉමහත් දිනක1 ඔවුන් පණ ගන්වනු ලබන බව ඔවුන් සිතිය යුතු නොවේ ද?26

83 : 06 එදින1 විශ්වයේ දෙවියන් හමුවේ මිනිස්සු සිට ගනිති.

83 : 07 එසේ නොවේ. වරදකරුවන්ගේ ලේඛනය සිජ්ජීන්හි434 ඇත.

83 : 08 සිජ්ජීන් 434 යනු කුමක්දැයි ඔබ දන්නේ කෙසේ ද?

83 : 09 එය ලිඛිත ලේඛනයකි.

83 : 10 අසත්‍ය යැයි සිතූ අයට එදින විනාශයක් ම ය.

83 : 11 ඔවුහු විනිශ්චය දිනය1 අසත්‍ය යැයි සිතූහ.

83 : 12 සීමාව ඉක්මවන සෑම පව්කාරයෙකු ම මිස අන් කිසිවෙක් එය අසත්‍ය යැයි නොසිතති.

83 : 13 අපේ වැකි ඔහුට ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ නම් “මෙය මුතුන් මිත්තන්ගේ කල්පිත කථාවක් යැ”යි ඔහු පවසයි.

83 : 14 එසේ නොවේ. නමුත් ඔවුන් කළ දැය ඔවුන්ගේ සිත් හි මලකඩ ලෙස බැඳී ඇත.

83 : 15 එසේ නොවේ. එදින ඔවුහු තම දෙවියන් කෙරෙන් වළක්වනු ලබති.21

83 : 16 පසුව ඔවුහු නිරයෙහි දැවෙති.

83 : 17 “නුඹලා අසත්‍ය යැයි සිතූ දැය මෙය යැ”යි පසුව පවසනු ලැබේ.

83 : 18 එසේ නොවේ. සත් පුරුෂයින්ගේ ලේඛනය ඉල්ලීයීන් හි434 ඇත.

83 : 19 ඉල්ලීයින් 434 යනු කුමක් දැයි ඔබ දන්නේ කෙසේ ද?

83 : 20 එය ලිඛිත ලේඛනයකි.

83 : 21 සමීප වූ අය (සුර දූතවරු) එය බලති.

83 : 22 සත් පුරුෂයෝ ප්‍රමෝදයෙහි සිටිති.

83 : 23 උස් වූ ආසන මත (හාන්සි වී) බලමින් සිටිති.

83 : 24 ඔබ ඔවුන්ගේ මුහුණු වල ප්‍රමෝදයෙහි දීප්තිය දැන ගන්නෙහි ය.

83 : 25 මුද්‍රාව තබන ලද මත් පැන් පොවනු ලබති.

83 : 26 එහි මුද්‍රාව කස්තූරි ය. මෙහි ය, තරඟ කරන්නෝ තරඟ කළ යුත්තේ.

83 : 27 එහි මිශ්‍රණය තස්නීම් නමැති ජලයයි.

83 : 28 එය සමීප වූ අය පානය කරන උල්පතකි.

83 : 29 වරදකරුවෝ විශ්වාස කළ අය දෙස බලා (ලොවෙහි) සිනාසෙමින් සිටිය හ.

83 : 30 ඔවුන් පසු කර යන විට ඇසි පිය ඉඟියෙන් විහිළු කරමින් සිටිය හ.

83 : 31 තම පවුලේ අය වෙත යන විට සතුටින් ගියහ.

83 : 32 ඔවුහු (සත් පුරුෂයින් වන) ඔවුන් දකින විට “මොවුන් නොමග ගියවුන්යැ”යි පැවසූ හ.

83 : 33 මොවුන් අධීක්ෂණය කරන්නෝ ව ඔවුන් එවනු ලැබුවේ නැත.

83 : 34 එදින1 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය දැක විශ්වාස කළ අය සිනා සෙති.

83 : 35 උස් වූ යහන්හි (හාන්සි වී) බලමින් සිටිති.

83 : 36 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය ඔවුන් කළ දැයට අනුව කුලිය දෙනු ලැබුවෝ දැ(යි අසනු ලැබේ).