82 : අල් ඉන්ෆිතාර් – පැළීම

පරිච්ඡේදය: 82

මුළු වැකි ගණන : 19

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ අහස පැළෙන බව සඳහන් වන බැවින් එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

82 : 01 අහස පැළෙන විට,

82 : 02 තරු හැලෙන විට,

82 : 03 මුහුදු උණු කරනු ලබන විට,

82 : 04 සොහොන් වළ වල් පෙරළනු ලබන විට,

82 : 05 කෙනෙක් තමා ඉදිරිපත් කළ දැය ද අත පසු කළ දැය ද දැන ගනියි.

82 : 06 මිනිස, ගෞරවනීය නුඹේ දෙවියන් විෂයයෙහි නුඹ මුළා කළේ කුමක් ද?

82 : 07 ඔහු නුඹ නිර්මාණය කොට නුඹ හැඩ ගස්වා, නුඹ ක්‍රමවත් ව සකස් කළේය.

82 : 08 ඔහු කැමති හැඩරුවකින් නුඹ හැඩ ගැස්වීය.

82 : 09 නමුත් නුඹලා විනිශ්චය දිනය1 අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ය.

82 : 10, 11 නුඹලා මත ගෞරවනීය ලේඛකයින් වන අධීක්ෂණය කරන්නෝ සිටිති.26

82 : 12 ඔවුහු නුඹලා කරන දැය ගැන දනිති.

82 : 13 සත් පුරුෂයෝ ප්‍රමෝදයක සිටිති.

82 : 14 පව්කාරයෝ නිරයෙහි සිටිති.

82 : 15 විනිශ්චය දින1 ඔවුහු එහි දැවෙති.

82 : 16 ඔවුහු එයින් සැඟවෙන්නෝ නොවෙති.

82 : 17 විනිශ්චය දින1 කුමක්දැයි (මුහම්මද්,) ඔබ දන්නේ කෙසේ ද?

82 : 18 පසුව ද විනිශ්චය දින1 කුමක්දැයි ඔබ දන්නේ කෙසේ ද?

82 : 19 එදින කිසිවෙක් කිසිවෙකුට සුළු වශයෙන්වත් යහපතක් කළ නොහැකිය. එදින බලය අල්ලාහ්ට ම ය.