77 : අල් මුර්සලාත් – එවනු ලබන සුළඟ

අල් මුර්සලාත් – එවනු ලබන සුළඟ

පරිච්ඡේදය: 77

මුළු වැකි ගණන : 50

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ “එවනු ලබන සුළඟ මත දිවුරමි” යනුවෙන් සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

77 : 01,02 අඛණ්ඩව එවනු ලබන දැය (සුළඟ) මත ද දරුණු ලෙස හමන සුළි සුළඟ මත ද දිවුරමි. 379 ) 26

77 : 03,04 විසුරුවන දැය මත ද එකවර ම වෙන් කරන දැය මත ද දිවුරමි.379 ) 26

77 : 05,06 ක්ෂමාවක් ලෙස හෝ අවවාදයක් ලෙස හෝ ඉගෙනුමක් දමන දැය (සුළඟ) මත ද දිවුරමි.379 ) 26

77 : 07 නුඹලාට අවවාදිත දේ සිදු වන්නේ ම ය.

77 : 08 තරු ආලෝකය අහිමි කර ගන්නා විට,

77 : 09 අහස විවර කරනු ලබන විට,

77 : 10 කඳු සී සී කඩ කරනු ලබන විට,

77 : 11 දූතයින්ට කාලයක් නියම කරනු ලබන විට (එය සිදු වන්නේ ම ය).

77 : 12 (මේවා) පමා කරන ලද්දේ කවර දිනයක් වෙනුවෙන් ද?

77 : 13 විනිශ්චය දිනය1 වෙනුවෙන් ය.

77 : 14 විනිශ්චය දිනය1 යනු කුමක් දැයි ඔබ දන්නේ කෙසේ ද?

77 : 15 අසත්‍ය යැයි සිතූ අයට එදින විනාශයක් ම ය.

77 : 16 අපි මුතුන් මිත්තන් විනාශ නොකළෙමු ද?

77 : 17 පසු කාලීන අය ඔවුනට පසුව පැමිණෙන්නට නොසැලැස්වීමු ද?

77 : 18 අපි වරදකරුවන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ මෙලෙස ය.

77 : 19 අසත්‍ය යැයි සිතූ අයට එදින විනාශයක් ම ය.

77 : 20 අපි නුඹලා තුච්ඡ ජලයෙන් නිර්මාණය නොකළෙමු ද?

77 : 21, 22 නියමිත කාලයක් දක්වා අපි එය සුරක්ෂිත ස්ථානයක නොතැබුවෙමු ද?26

77 : 23 අපි නියම කළෙමු. අපි නියම කරන අයගෙන් විශිෂ්ටයෝ වෙමු.

77 : 24 අසත්‍ය යැයි සිතූ අයට එදින විනාශයක් ම ය.

77 : 25, 26 පොළොව ජීවත් වන්නන් ද මළවුන් ද වැළඳ ගන්නක් නොකළෙමු ද?26

77 : 27 එහි උස් වූ කූඤ්ඤ ස්ථාපිත කළෙමු.248 නුඹලාට මිහිරි ජලය ද පානය කරවීමු.

77 : 28 අසත්‍ය යැයි සිතූ අයට එදින විනාශයක් ම ය.

77 : 29, 30 නුඹලා අසත්‍ය යැයි සිතමින් සිටි දැය වෙතට, ශාඛා තුනකින් යුත් සෙවණැල්ල වෙතට ගමන් කරන්න.26

77 : 31 එය සෙවණ ගෙන දෙන්නක් නොවේ. එය ගින්නෙන් ආරක්ෂා නොකරයි.

77 : 32 එය මාළිගාව වැනි ගිනි දැල් විසි කරයි.

77 : 33 එය පැහැයෙන් කහ පැහැති ඔටුවන් මෙන් තිබේ.

77 : 34 අසත්‍ය යැයි සිතූ අයට එදින1 විනාශයක් ම ය.

77 : 35 මෙය ඔවුන් කථා නොකරන දිනය යි.1

77 : 36 නිදහසට කරුණු කියන්නට ඔවුනට අවසර දෙනු නොලැබේ.

77 : 37 අසත්‍ය යැයි සිතූ අයට එදින1 විනාශයක් ම ය.

77 : 38 මෙයයි, යුක්තිසහගත විනිශ්වය දිනය.1 අපි නුඹලා ද මුතුන් මිත්තන් ද එක් රැස් කරන්නෙමු.

77 : 39 නුඹලා වෙත යම්කිසි කුමන්ත්‍රණයක් තිබේ නම් මට එරෙහිව කුමන්ත්‍රණය කරන්න.

77 : 40 අසත්‍ය යැයි සිතූ අයට එදින විනාශයක් ම ය.

77 : 41 (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වූ අය සෙවණැලි වල ද උල්පත් වල ද සිටිති.

77 : 42 ඔවුන් ප්‍රිය කරන පලතුරු වල ද සිටිති.

77 : 43 “නුඹලා කරමින් සිටි දේ හේතු කොටගෙන සතුටින් අනුභව කරන්න. පානය කරන්නැ”(යි පවසනු ලැබේ).

77 : 44 අපි සත් පුරුෂයින්ට කුලිය දෙන්නේ මෙලෙස ය.

77 : 45 අසත්‍ය යැයි සිතූ අයට එදින විනාශයක් ම ය.

77 : 46 සුළු කලකට අනුභව කරන්න. භුක්ති විඳින්න. නුඹලා වරදකරුවෝ ය.

77 : 47 අසත්‍ය යැයි සිතූ අයට එදින විනාශයක් ම ය.

77 : 48 “රුකුඋ කරන්නැ”යි ඔවුනට පවසනු ලබන විට ඔවුහු රුකුඋ නොකරති.

77 : 49 අසත්‍ය යැයි සිතූ අයට එදින විනාශයක් ම ය.

77 : 50 මීට පසු කවර පුවතක් ද, ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ?