75 : අල් කියාමා – දෙවියන් හමුවේ සිට ගන්නා දිනය

පරිච්ඡේදය: 75

මුළු වැකි ගණන : 40

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘කියාමත් දිනය’ යනුවෙන් සඳහන් වන බැවින් එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

75 : 01 කියාමත් දිනය1 මත දිවුරමි.379

75 : 02 දොස් කියමින් සිටින සිත මත දිවුරමි.379

75 : 03 “අපි මිනිසාගේ ඇට කටු එක් රැස් නොකරන්නෙමු”යි ඔහු සිතන්නේ ද?

75 : 04 එසේ නොවේ. ඔහුගේ ඇඟිලි තුඩු පවා ක්‍රමවත්ව හැඩ ගැස්වීමට අපි බලසම්පන්නයෝ වෙමු.208

75 : 05 නමුත් මිනිසා ඔහු (දෙවියන්) හමුවේ වැරදි කරන්නට ම අදහස් කරයි.

75 : 06 “කියාමත් දිනය1 කවරදා දැ”යි ඔහු අසයි.

75 : 07,08,09,10 දෘෂ්ටියන් නොසෙල්වී තිබෙන විට, සඳට ග්‍රහණයක් සිදු වන විට, ඉරත් සඳත් ඒකාබද්ධ වන විට “පලා යන තැන කොහේ දැ”යි එදින මිනිසා අසයි.26

75 : 11 එසේ නොවේ. මිදෙන්නට කිසිඳු තැනක් නැත.

75 : 12 එදින නවාතැන ඔබේ දෙවියන් වෙත ය.

75 : 13 එදින මිනිසා ඉදිරිපත් කළ දැය ද අත පසු කළ දැය ද දැනුම් දෙනු ලබයි.

75 : 14, 15 නමුත් මිනිසා නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කළත් ඔහු තමා ගැන හොඳින් දැන සිටින්නෙකි.26

75 : 16 (මුහම්මද්,) මේ (කුර්ආනය කට පාඩම් කිරීම) සඳහා ඉක්මන් වී ඔබේ දිව නොසොලවන්න.152

75 : 17 එය එක් රැස් කිරීමත් පාරායණා කරවීමත් අප සතු කාර්යයකි.

75 : 18 එබැවින් අපි එය පාරායණා කරන විට ඒ පාරායණය අනුගමනය කරන්න.152

75 : 19 පසුව එය පැහැදිලි කිරීම අප සතු කාර්යයකි.

75 : 20 එසේ නොවේ. නමුත් නුඹලා මෙලොව ප්‍රිය කරන්නෙහු ය.

75 : 21 පරලොව අත් හරින්නෙහු ය.

75 : 22 එදින ඇතැම් මුහුණු විකසිතව පවතී.

75 : 23 තම දෙවියන් දෙස බලමින් සිටියි.

75 : 24 එදින ඇතැම් මුහුණු දුක්මුසුව පවතී.

75 : 25 තමන්ට මහා විපතක් සිදු වනු ඇතැයි ඒවා සිතයි.

75 : 26, 27 එසේ නොවේ. ප්‍රාණය උගුරු දණ්ඩ වෙත පැමණෙන විට “මතුරන්නා කවරෙක් දැ”යි පවසනු ලැබේ.26

75 : 28 “එය වෙන්වීම යැ”යි ඔහු වටහා ගනියි.

75 : 29 පය පය හා ගෙතෙයි.

75 : 30 එදින ඇද ගෙන යෑම ඔබේ දෙවියන් වෙතට ය.

75 : 31 ඔහු විශ්වාස නොකළේය. සලාතය ද ඉටු නොකළේය.

75 : 32 නමුත් ඔහු අසත්‍ය යැයි සිතා පිටු පෑවේ ය.

75 : 33 පසුව ඔහු තම පවුලේ අය වෙත ගර්වයෙන් ගියේ ය.

75 : 34 නුඹට ළං විය. තවත් ළං විය.

75 : 35 පසුව ද නුඹට ළං විය. තවත් ළං විය.

75 : 36 තමා නිකරුණේ අත් හරිනු ලබන බව මිනිසා සිතන්නේ ද?

75 : 37 ඔහු පිට කරනු ලබන ශුක්‍ර ධාතුවේ කුඩා බිඳුවක් ව නොසිටියේ ද?506

75 : 38 පසුව ඔහු සංසේචිත ඩිම්බයක් බවට පත් විය.365 / 506 පසුව (දෙවියන්) නිර්මාණය කර සකස් කළේය.

75 : 39 ඔහුගෙන්437 ස්ත්‍රී පුරුෂ යුගලයන් බිහි කළේය.

75 : 40 මෙවැන්නෙක් මළවුන් පණ ගැන්වීමට බලසම්පන්නයෙක් නොවේ ද?