73 : අල් මුසම්මිල් – පොරවා ගෙන සිටින්නා

අල් මුසම්මිල් – පොරවා ගෙන සිටින්නා

පරිච්ඡේදය: 73

මුළු වැකි ගණන : 20

මෙම පරිච්ඡේදය “පොරවා ගෙන සිටින්නා,” යනුවෙන් ආරම්භ වන බැවින් එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

73 : 01 පොරවා ගෙන සිටින නැතැත්තේ,

73 : 02 රාත්‍රියෙහි සුළු කාලයක් හැර සිට ගෙන නැමදුම් කරන්න.

73 : 03 එයින් අඩක් හෝ ඊටත් වඩා ටිකක් අඩු කර ගන්න.

73 : 04 නැතහොත් ඊටත් වඩා වැඩි කර ගන්න. කුර්ආනය නිරවද්‍යව පාරායණා කරන්න.

73 : 05 අපි ඔබ මත ඝණ වචනයක් දමන්නෙමු.

73 : 06 රාත්‍රියෙහි නැගිටීම ඉතා ස්ථීර දැයක් ද වචන ක්‍රමවත් කරන්නක් ද වේ.

73 : 07 (මුහම්මද්,) දහවලෙහි ඔබට දීර්ඝ මෙහෙවරක් ඇත.

73 : 08 ඔබේ දෙවියන්ගේ නම සිහි කරන්න. ඔහුට මුළුමනින් ම යටහත් වන්න.

73 : 09 (ඔහු) නැගෙනහිටරත් බස්නාහිරටත් දෙවියන් ය. ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා (අන් කිසිවෙක්) නැත. එබැවින් ඔහු භාරකරුවෙක් කර ගන්න.

73 : 10 ඔවුන් පවසන දැය ඉවසන්න. අලංකාර ලෙසින් ඔවුන් සහමුලින් ම පිළිකුල් කරන්න.

73 : 11

අසත්‍ය යැයි සිතා සුඛෝපභෝගීව ජීවත් වන අය මා සමඟ හැර දමන්න. ඔවුනට සුළු ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ද පිරිනමන්න.

73 : 12, 13

අප වෙත විලංගු ද නිරය ද හිරවෙන ආහාරයක් ද පීඩාකාරී වේදනාවක් ද ඇත.26

73 : 14

පොළොවත් කඳුත් එදින කම්පනය වෙයි. කඳු පස් ගොඩක් බවට පත් වෙයි.

73 : 15

අපි ෆිර්අවුන් වෙත දූතයෙකු එවූ සේ නුඹලා වෙත ද නුඹලා ගැන සාක්ෂි දරන දූතයෙකු එවීමු.

73 : 16

ෆිර්අවුන් ඒ දූතයාට පටහැනි විය. එබැවින් අපි ඔහුට දරුණු ලෙස දඬුවම් කළෙමු.

73 : 17

නුඹලා (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් දරුවන් පැසුණු කෙස් සහිත අය බවට පත් කරවන දින1 නුඹලා මිදෙන්නේ කෙසේ ද?

73 : 18 එදින අහස පුපුරයි. ඔහුගේ පොරොන්දුව ඉටු කරනු ලැබේ.

73 : 19 මෙය අනුශාසනාවකි. කැමති කෙනෙක් තම දෙවියන් වෙතට මගක් ඇති කර ගනියි.

73 : 20 “(මුහම්මද්,) ඔබත් ඔබ සමඟ පිරිසකුත් රාත්‍රියෙන් තුනෙන් දෙකකට ආසන්න කොටසක් ද රාත්‍රියෙන් අඩක් ද, රාත්‍රියෙන් තුනෙන් කොටසක් ද සිටගෙන නැමදුම් කරන බව ඔබේ දෙවියන් දනියි. රැය දහවල ප්‍රමාණිකව පිහිටුවා ඇත්තේ අල්ලාහ් ය. නුඹලා එය නිවැරදිව ගණන් නොකරන බව ද ඔහු දනියි. එබැවින් ඔහු නුඹලා ක්ෂමා කළේය. එබැවින් නුඹලාට කුර්ආනයෙන් පහසු දැයක් පාරායණා කරන්න. නුඹලා අතර රෝගීන් ද අල්ලාහ්ගේ දයාව සොයමින් පොළොවෙහි ගමන් කරන අය ද අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ සටන් කරන අය ද බිහි වන බව ඔහු දැන සිටියි.118 එබැවින් එයින් නුඹලාට පහසු දැයක් පාරායණා කරන්න. සලාතය ඉටු කරන්න. සකාතය පිරිනමන්න. අල්ලාහ්ට ලස්සන ණයක්75 පිරිනමන්න. නුඹලා වෙනුවෙන් නුඹලා ඉදිරිපත් කරන යහපත අල්ලාහ් වෙත ලබා ගන්නෙහු ය. එය විශිෂ්ට ය, ඉමහත් කුලියකි. අල්ලාහ්ගෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදින්න. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.