65 : අත් තලාක් – දික්කසාදය

අත් තලාක් – දික්කසාදය

පරිච්ඡේදය: 65

මුළු වැකි ගණන : 12

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ දික්කසාදය ගැන සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

65 : 01 නබිවරය, නුඹලා ස්ත්‍රීන් දික්කසාද කළහොත්66 ඔවුන් ඉද්දා69 සිටිය හැකි ලෙසින් දික්කසාද කරන්න. ඉද්දාව ගණන් කර ගන්න. නුඹලාගේ දෙවියන් වන අල්ලාහ්ට බිය වන්න. ඒ ස්ත්‍රීන් ප්‍රකට අශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රියාවක් කළහොත් මිස ඔවුන්ගේ නිවෙස් වලින් ඔවුන් බැහැර නොකරන්න. ඔවුන් ද බැහැර නොවිය යුතුය. මේවා අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ය. අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ඉක්මවන්නා තමන්ට ම අපරාධ කර ගත්තේ ය. මෙයට පසුව අල්ලාහ් අණක් පැනවිය හැකි424 බව ඔබ නොදන්නෙහි ය.

65 : 02 ඔවුහු තමන්ට නියමිත කාලය අත්පත් කර ගන්නා විට යහපත් ලෙසින් ඔවුන් රඳවා තබා ගන්න. නැතහොත් යහපත් ලෙසින් ඔවුන්ගෙන් වෙන් වන්න. නුඹලාගෙන් යුක්තිසහගත දෙදෙනෙකු සාක්ෂිකරුවන් කර ගන්න.386 අල්ලාහ් වෙනුවෙන් සාක්ෂිය පිහිටුවන්න. අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස කරන අයට මෙසේ අනුශාසනා කරනු ලැබේ. අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වන අයට ඔහු පිට වීමේ මාර්ගයක් ඇති කරයි.

65 : 03 ඔහු නොසිතූ අයුරින් ඔහුට ආහාර සපයයි. අල්ලාහ් කෙරෙහි රඳා පවතින අයට ඔහු ප්‍රමාණවත් ය. අල්ලාහ් තම කටයුත්ත අත්පත් කර ගන්නා ය. අල්ලාහ් සෑම දෙයකට ම ප්‍රමාණයක් නියම කර ඇත.

65 : 04 නුඹලාගේ භාර්යාවන්ගෙන් මාස් ශුද්ධිය මුළුමනින් ම නතර වූ අය ගැන නුඹලා සැක කළහොත් ඔවුන්ගේ ද මාස් ශුද්ධිය හට නොගත් අයගේ ද කාල සීමාව මාස තුනකි. ගර්භිණීන්ගේ කාල සීමාව ඔවුන් ප්‍රසූත කිරීම ය.360 අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වන අයට ඔහුගේ කටයුත්ත ඔහු පහසු කරයි.69

65 : 05 මෙය අල්ලාහ්ගේ අණයි. ඔහු මෙය නුඹලාට පහළ කර ඇත. අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වන අයගේ පාපයන් ඔහුගෙන් ඔහු පහ කරයි. ඔහුට ඉමහත් කුලියක් පිරිනමයි.

65 : 06 නුඹලාගේ වත්කමට අනුව නුඹලා වාසය කරන තැන ඔවුන් පදිංචි කරවන්න. ඔවුන් අසීරුතාවට පත් කොට ඔවුනට වධ හිංසා නොකරන්න. ඔවුහු ගර්භිණීයන් නම් ඔවුන් ප්‍රසූත කරන තෙක් ඔවුනට වියදම් කරන්න.74 ඔවුහු නුඹලා වෙනුවෙන් කිරි පොවන්නේ නම් ඔවුන්ගේ කුලිය ඔවුනට පිරිනමන්න. නුඹලා අතර (මේ ගැන) හොඳින් තීරණය කර ගන්න. එකිනෙකා (මෙය) අපහසුවක් යැයි අදහස් කළේ නම් ඔහු වෙනුවෙන් වෙනත් ස්ත්‍රීයක් කිරි දෙත්වා.

65 : 07 ධනවතා තම වත්කමට අනුව වියදම් කළ යුතුය. යම් කෙනෙකුට ධනය සීමිත ව පිරිනමන ලද්දේ ද ඔහු අල්ලාහ් තමාට දුන් දැයින් වියදම් කරත්වා`74 අල්ලාහ් කවරක් පිරිනමා තිබෙන්නේ ද එයට වඩා කිසිවෙක් දුෂ්කරතාවට පත් නොකරයි.68 දුෂ්කරතාවට පසු අල්ලාහ් පහසුවක් ඇති කරයි.

65 : 08 කොපමණ ගම්මානයන් තම දෙවියන්ගේ ද ඔහුගේ දූතයාගේ ද අණ කඩ කර තිබේ ද? ඒවා දරුණු ලෙස ගණන් ගෙන ඉතා දරුණු ලෙස අපි ඔවුනට දඬුවම් කළෙමු.

65 : 09 එබැවින් කටයුත්තේ ඵල විපාකය ඒවා අත් වින්දේ ය. ඒවාහි අවසාන තීරණය අලාභයක් ම විය.

65 : 10 අල්ලාහ් ඔවුනට දරුණු වේදනාවක් පිළියෙල කර ඇත. විශ්වාස කළ බුද්ධිමතුනි, අල්ලාහ්ට බිය වන්න. අල්ලාහ් නුඹලාට අනුශාසනාවක් පහළ කර ඇත.

65 : 11 විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අය අන්ධකාරයන්ගෙන්429 ආලෝකය වෙතට ගෙන එනු පිණිස පැහැදිලි කරවන අල්ලාහ්ගේ වැකි නුඹලාට ප්‍රකාශ කරන දූතයෙකු (ඔහු එවීය). අල්ලාහ් ගැන විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අය ස්වර්ගයන්හි ඔහු ඇතුළු කරවයි. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. ඔවුහු එහි සදහට ම සදාකාලීන ව සිටිති. අල්ලාහ් ඔහු වෙනුවෙන් ආහාර ලස්සන කර තබා ඇත.

65 : 12 අල්ලාහ් සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙක් බවත් අල්ලාහ් සියලූ දේ දැනුමෙන් වටලා ගෙන සිටින බවත් නුඹලා දැන ගනු පිණිස අහස් සත ද පොළොවෙහි එවැන්නක් ද නිර්මාණය කළේ අල්ලාහ්425 ය. ඒවා අතර අණ පහළ වෙයි.