61 : අස් සෆ් – පෙළ ගැසීම

අස් සෆ් – පෙළ ගැසීම

පරිච්ඡේදය: 61

මුළු වැකි ගණන : 14

මෙම පරිච්ඡේදයේ හතරවන වැකියේ අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ සටන් කිරීමට පෙළගැසී සිටින අයගැන සඳහන් වන බැවින් ‘පෙළගැසීම’ යනුවෙන් මෙයට නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

61 : 01 අහස් හි තිබෙන දැය ද පොළොවෙහි තිබෙන දැය ද අල්ලාහ් සුවිශුද්ධ කරයි. ඔහු අබිබවන්නා ය, ප්‍රඥාවන්තයා ය.

61 : 02 විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලා නොකරන දැය පවසන්නේ ඇයි?

61 : 03 නුඹලා නොකරන දැය පැවසීම අල්ලාහ් හමුවේ දරුණු කෝපයක් ගෙන දෙන්නකි.

61 : 04 අල්ලාහ් ස්ථීර ලෙස එක් කරන ලද ගොඩනැගිල්ලක් මෙන් පෙළ ගැසී තම මාර්ගයෙහි සටන් කරන අය ප්‍රිය කරයි.

61 : 05 “මාගේ ජනතාවනි, මා නුඹලා වෙත (එවන ලද) අල්ලාහ්ගේ දූතයා බව දැන ගෙන ම නුඹලා මට පීඩා කරන්නේ ඇයි දැ”යි මූසා තම ජනතාවට කී සැටි සිහි කරන්න. ඔවුන් පෙරළුණු විට අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ සිත් පෙරළෙන්නට සැලැස්විය. අල්ලාහ් වැරදි කරන පිරිසට යහ මග පෙන්වන්නේ නැත.

61 : 06 “ඉස්රායීල්ගේ දරුවනි, මම නුඹලා වෙත (එවන ලද) අල්ලාහ්ගේ දූතයා වෙමි. මට පෙර පැවති තව්රාතය391 සත්‍ය කරවන්නෙක්මි.491 මට පසුව පැමිණීමට නියමිත457 අහ්මද් නමැති දූතයෙක් ගැන සුබාරංචි කියන්නෙක් මි”යි25 මර්යම්ගේ පුත් ඊසා කී සැටි සිහි කරන්න. ඔවුන් වෙත පැහැදිලි සාධක ගෙන ආ විට “මෙය පැහැදිලි හූනියමක් යැ”යි ඔවුහු පැවසූ හ.282

61 : 07 ඉස්ලාමය වෙතට කැඳවනු ලබද්දී අල්ලාහ් කෙරෙහි අසත්‍යය ප්‍රබන්ධ කරන්නාට වඩා මහා අපරාධකරුවා කවරෙක් ද? අපරාධ කරන පිරිසට අල්ලාහ් යහ මග පෙන්න්නේ නැත.

61 : 08 අල්ලාහ්ගේ ආලෝකය තම මුවින් පිඹ නිවන්නට ඔවුහු සිතති. (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය පිළිකුල් කළත් අල්ලාහ් තම ආලෝකය සම්පූර්ණ කරන්නා ය.

61 : 09 සමානයන් කල්පනය කරන අය පිළිකුල් කළත් සියලූ ධර්මයන්ට වඩා අභිභවනය කරවනු පිණිස යහ මග සමඟ ද සත්‍ය ධර්මය සමඟ ද තම දූතයා එව්වේ ඔහු ම ය.

61 : 10 විශ්වාස කළ අයවලූනි, පීඩාකාරී වේදනාවකින් නුඹලා මුදවන්නා වූ වෙළඳාමක් ගැන මම නුඹලාට දන්වන්නෙම් ද?

61 : 11 නුඹලා අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ දූතයා ගැන ද විශ්වාස කළ යුතුය, නුඹලාගේ දේපළ වලින් ද ජීවිත වලින් ද අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ සටන් කළ යුතුය, නුඹලා දන්නෙහු නම් මෙය නුඹලාට ඉතා යහපත් ය.

61 : 12 ඔහු නුඹලාගේ පාපයන් නුඹලා වෙනුවෙන් ක්ෂමා කරයි. නුඹලා ස්වර්ගයන්හි ඇතුළු කරවයි. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. සදාතනික ස්වර්ගයන්හි පිරිසිදු වාසස්ථාන ද ඇත. මෙයයි, ඉමහත් ජයග්‍රහණය.

61 : 13 නුඹලා ප්‍රිය කරන තවත් දැයක් ඇත. (එය) අල්ලාහ් වෙතින් වූ උපකාරය ද සමීප ජයග්‍රහණය ද වේ. විශ්වාස කළ අයට සුබාරංචි කියන්න.

61 : 14 විශ්වාස කළ අයවලූනි, “අල්ලාහ් වෙනුවෙන් මට උදව් කරන්නෝ කවරෙහු දැ”යි මර්යම්ගේ පුත් ඊසා ප්‍රේරිතවරුන්ගෙන් ඇසූ විට “අපි අල්ලාහ්ගේ උදව්කරුවෝ වෙමු”යි ප්‍රේරිතවරු පැවසූ හ. එමෙන් ම නුඹලාත් අල්ලාහ්ගේ උදව්කරුවන් වන්න. ඉස්‍රායීල්ගේ දරුවන්ගෙන් පිරිසක් විශ්වාස කළහ. අනෙක් පිරිස (අප) ප්‍රතික්ෂේප කළහ. අපි විශ්වාස කළ අය ඔවුන්ගේ සතුරන්ට එරෙහිව ශක්තිමත් කළෙමු. ඔවුහු ජයග්‍රාහකයෝ වූහ.