112 : ඉක්ලාස් – චිත්ත පාරිශුද්ධිය

පරිච්ඡේදය: 112

මුළු වැකි ගණන : 4

මෙම පරිච්ඡේදයේ සමස්ත අර්ථය ම ඒක දේව ප්‍රතිපත්තිය පිවිතුරුව ප්‍රකාශ වන බැවින් මෙම නම තබන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

112 : 01 “අල්ලාහ් එක් කෙනෙක් යැ”යි පවසන්න.

112 : 02 අල්ලාහ් අවශ්‍යතා වලින් තොර කෙනෙකි.485

112 : 03 ඔහු (කිසිවෙකු) වැදුවේ නැත. (කිසිවෙකුට) ඉපදුණේ ද නැත.

112 : 04 ඔහුට සමානව කිසිවෙක් නැත.