55 : අර් රහ්මාන් – අසීමිත කරුණාවන්තයා

අර් රහ්මාන් – අසීමිත කරුණාවන්තයා

පරිච්ඡේදය: 55

මුළු වැකි ගණන : 78

මෙම පරිච්ඡේදය පටන් ගැනීමේ දී ‘අර් රහ්මාන්’ නමැති වචනය සඳහන් වන බැවින් එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

55 : 01,02 අසීමිත කරුණාවන්තයා, කුර්ආනය ඉගැන්වීය.26

55 : 03 ඔහු මිනිසා නිර්මාණය කළේය.

55 : 04 ඔහුට පැහැදිලි කිරීමේ හැකියාව ඉගැන්වීය.

55 : 05 ඉරත් සඳත් ප්‍රමාණික ව ගමන් කරයි.

55 : 06 තුරු ලතා (ඔහුට) යටහත් පහත් වෙයි.

55 : 07,08,09 ඔහු අහස එසවීය. කිරුමෙහි නුඹලා සීමාව නොඉක්මවන පිණිස ද සාධාරණ ලෙස කිරුම් බර පිහිටුවනු පිණිස ද කිරුම් බර අඩු නොකරනු පිණිස ද ඔහු තුලාව ස්ථාපනය කළේය.26

55 : 10 පොළොව මිනිසුන් වෙනුවෙන් පිහිටුවීය.

55 : 11, 12 එහි පලතුරු ද කොළපු වලින් යුත් රට ඉඳි ගස් ද පොතු සහිත ධාන්‍යය ද සුවඳවත් පුෂ්පයන් ද ඇත.26

55 : 13 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන්හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 14 මැටි බඳුන මෙන් රත් කරන ලද මැටියෙන් මිනිසා නිර්මාණය කළේ ය.368 / 503 / 506

55 : 15 ගිනි දැල්ලෙන් ජින්වරුන් නිර්මාණය කළේය.

55 : 16 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන්හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 17 (ඔහු) නැගෙනහිර දිශාවන් දෙකෙහි ම දෙවියන් ය. බස්නාහිර දිශාවන් දෙකෙහි ම දෙවියන් ය.335

55 : 18 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 19 ඔහු මුහුදු දෙක හමු වන්නට සලස්වා ඇත.

55 : 20 ඒ දෙක අතර තිරයක් ඇත. එකක් අනෙක ඉක්මවා නොයයි.305

55 : 21 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන්හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 22 එදෙකෙන් මුතු හා පබළු මතු වෙයි.

55 : 23 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන්හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 24 මුහුදෙහි කඳු මෙන් ඉහළට පැන නගිමින් යාත්‍රා කරන නැව් ඔහුට ම හිමිය.

55 : 25 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 26 මෙහි සිටින සියල්ලෝ ම විනාශ වන්නෝ වෙති.

55 : 27 මහානුභාව සම්පන්න වූ ද ගෞරවනීය වූ ද ඔබෙ දෙවියන්ගේ මුහුණ පමණක් ඉතිරි වන්නේ ය.

55 : 28 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 29 අහස්හි ද පොළොවෙහි ද සිටින අය ඔහු වෙත ම යදිති. ඔහු සෑම දිනක ම කාර්යයක යෙදී සිටියි.

55 : 30 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 31 ගෞරවනීය (ජින් හා මිනිසුන් යන) දෙසමූහයනි, නුඹලා වෙනුවෙන් කාලයක් වෙන් කරන්නෙමු.

55 : 32 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 33 ජින් හා මිනිස් සමූහයනි, නුඹලාට අහස් හා පොළොවේ සීමාවන් ඉක්මවා යාමට හැකි නම් ඉක්මවා යන්න. බලයකින් මිස නුඹලා ඉක්මවා නොයන්නෙහු ය.304

55 : 34 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 35 (යුගාන්ත දින) නුඹලාට ගිනි දැල්ලක් ද දුමාරයක් ද එවනු ලැබේ. එවිට උදව් කරනු නොලබන්නෙහු ය.

55 : 36 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 37 අහස විවර වන විට තෙල් මෙන් රතු පැහැයට පත් වෙයි.

55 : 38 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 39 එදින කිසිඳු මිනිසෙකුගෙන් ද ජින්වරයෙකුගෙන් ද ඔහුගේ වරද ගැන විභාග කිරීමට අවශ්‍යතාවක් හට නොගනු ඇත.

55 : 40 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 41 වරදකරුවෝ ඔවුන්ගේ සලකුණු වලින් හඳුනා ගනු ලබති. නළල් කෙස් රොද වල් ද පාද ද අල්ලා ගනු ලැබේ.

 55 : 42 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 43 වරදකරුවන් අසත්‍ය යැයි සිතූ නිරය මෙයයි.

55 : 44 එයත් ලෝ දියත් අතර ඔවුහු ඔබ මොබ සැරි සරති.

55 : 45 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 46 තම දෙවියන් හමුවේ සිට ගැනීමට බිය වන අයට ස්වර්ගයන් දෙකක් ඇත.

55 : 47 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 48 ඒවා ඝණ ශාඛා වලින් යුක්ත ය.

55 : 49 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 50 එදෙකෙහි උල්පත් දෙකක් ගලා බසියි.

55 : 51 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 52 එදෙකෙහි සෑම පලතුරක ම දෙවර්ගයක් ඇත.

55 : 53 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 54 ඔවුහු ඇතිරිලි වල හාන්සි වෙමින් සිටිති. එහි ඇතුලත ඉස්තබරක් නම් පට වර්ගයට අයත් ය. ඒ ස්වර්ගයන් දෙකෙහි පලතුරු පහත් වී තිබේ.

55 : 55 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 56 ඒවාහි බැල්ම පහත හෙළු කන්‍යාවියෝ සිටිති.8 මොවුනට පෙර කිසිඳු මිනිසෙක් හෝ ජින් වරයෙක් හෝ ඔවුන් ස්පර්ශ කර නැත.

55 : 57 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 58 ඔවුහු සුදු මුතු ද පබළු ද මෙන් සිටිති.

55 : 59 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 60 යහපතට යහපත මිස වෙනත් කුලියක් ඇත් ද?

55 : 61 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 62 එදෙක නොවන වෙනත් ස්වර්ගයන් දෙකක් ද ඇත.

55 : 63 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 64 (ඒවා) තද කොළ පැහැයෙන් යුක්ත ය.

55 : 65 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 66 ඒ දෙකෙහි ම ගලා බසින උල්පත් දෙකක් ඇත.

55 : 67 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 68 එදෙකෙහි පලතුරක් ද රට ඉඳි ද දෙළුම් ද ඇත.

55 : 69 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 70 එහි ද සුරූපි ,නාවෝ සිටිති.

55 : 71 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 72 කූඩාරම් වල නවත්වන ලද හූර් නම් කන්‍යාවියෝ වෙති.

55 : 73 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 74 මොවුනට පෙර කිසිඳු මිනිසෙක් හෝ ජින්වරයෙක් හෝ ඔවුන් ස්පර්ශ කර නැත.

55 : 75 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

55 : 76 කොළ පැහැති මැණික් පලස් මත ද ලස්සන හාන්සි පුටුව මත ද හාන්සිවෙමින් සිටිති.

55 : 77 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් හි කවර දැයක් නම් අසත්‍ය යැයි සිටින්නෙහු ද?

55 : 78 මහානුභාව සම්පන්න වූ ද ගෞරවනීය වූ ද ඔබේ දෙවියන්ගේ නාමය භාග්‍යවන්ත ය.