48 : අල් ෆතහ් – ජයග්‍රහණය

පරිච්ඡේදය: 48

මුළු වැකි ගණන : 29

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වන වැකියේ ඉමහත් ජයග්‍රහණයක් ගැන සඳහන් වන බැවින් මෙයට ජයග්‍රහණය යැයි නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

48 : 01 (මුහම්මද්,) අපි ඔබට පැහැදිලි ඉමහත් ජයග්‍රහණයක් දුනිමු.

48 : 02,03 ඔබේ පාපයෙහි පෙර සිදු වූ දෙය හා පසු සිදු වන දෙය අල්ලාහ් ඔබට ක්ෂමා කරනු පිණිස ද තම අනුග්‍රහය ඔබට පූර්ණ කරනු පිණිස ද ඔබට සෘජු මාර්ගයක් පෙන්වනු පිණිස ද අල්ලාහ් ඔබට බලවත් උපකාරයක් කරනු පිණිස ද (මේ ජයග්‍රහණය පිරිනැමීය).26 ) 493

48 : 04 තම විශ්වාසය සමග තව තවත් විශ්වාසය වැඩි කරනු පිණිස විශ්වාස කළ අයගේ සිත්හි ශාන්තභාවය පහළ කළේ ඔහු ය. අහස් හා පොළොවෙහි සේනා අල්ලාහ්ට ම හිමිය. අල්ලාහ් සර්වඥයෙක් ද ප්‍රඥාවන්තයෙක් ද වේ.

48 : 05 ඔහු විශ්වාස කළ පුරුෂයින් ද ස්ත්‍රීන් ද ස්වර්ගයෙහි ඇතුළු කරවනු පිණිස (ශාන්ත භාවය පහළ කළේය). ඒ වා යටින් ගංගා ගලා බසියි. ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති. ඔවුන්ගේ පාපයන් ඔහු ඔවුන්ගෙන් පහ කරයි. මෙය අලලාහ් වෙත ඉමහත් ජයග්‍රහණයක් වේ.

48 : 06 කුහක පුරුෂයින්ට ද ස්ත්‍රීනට ද අල්ලාහ් ගැන අයහපත් සිතුවිලි ඇති කර ගත් සමානයන් කල්පනය කරන පුරුෂයින්ට ද ස්ත්‍රීන්ට ද ඔහු දඬුවම් කරනු පිණිස ද (මෙසේ කළේය). ඔවුනට කුරිරු වේදනාවක් ඇත. අල්ලාහ් ඔවුන් කෙරෙහි කෝප වී ඔවුනට ශාප කළේය.6 ඔවුනට නිරය පිළියෙල කළේය. එය නරක නවාතැනකි.

48 : 07 අහස් හා පොළොවෙහි සේනා අල්ලාහ්ට ම හිමිය. අල්ලාහ් අබිබවන්නෙක් ද ප්‍රඥාවන්තයෙක් ද වේ.

48 : 08 (මුහම්මද්,) අපි ඔබ සාක්ෂිකරුවෙක් ව ද සුබාරංචි කියන්නෙකුව ද අවවාද කරන්නෙකුව ද එවීමු.

48 : 09 නුඹලා අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ දූතයා ගැන ද විශ්වාස කරනු පිණිසත් ඔහුට උදව් කර ගෞරව කරනු පිණිසත් උදය සවස ඔහු සුවිශුද්ධ කරනු පිණිසත් (අපි නබි වරයා එවීමු).

48 : 10 ඔබ වෙත ප්‍රතිඥා දුන් අය අල්ලාහ් වෙත ම ප්‍රතිඥා දෙති. ඔවුන්ගේ අත් මත අල්ලාහ්ගේ අත ඇත. යමෙක් කඩ කරන්නේ ද ඔහු තමාට එරෙහිව ම කඩ කරයි. යමෙක් අල්ලාහ්ට දුන් ප්‍රතිඥාව ඉටු කරන්නේ ද ඔහුට ඉමහත් කුලියක් ඔහු පිරිනමයි.334

48 : 11 “අපේ ධනය ද අපේ පවුල් ද අප වෙනත කට හැරවීය. එබැවින් අප වෙනුවෙන් ක්ෂමාව අයැදින්නැ”යි ග්‍රාම වාසීන්ගෙන් සටන් කිරීමට නොපැමිණ රැඳී සිටි අය (මුහම්මද්,) ඔබට පවසති. ඔවුහු තම සිත් හි නොවූ දැය තම දිව් වලින් පවසති. “අල්ලාහ් නුඹලාට විපතක් සිතුවේ නම් හෝ යහපතක් සිතුවේ නම් හෝ අල්ලාහ්ගෙන් (එය වැළැක්වීමට) සුළුවෙන් හෝ ශක්තිය ඇත්තේ කාහට දැ”යි අසන්න. එසේ නොවේ. අල්ලාහ් නුඹලා කරමින් සිටි දේ ගැන ප්‍රවීණයෙකි.

48 : 12 නැත. මේ දූතයා ද විශ්වාස කළ අය ද තම පවුලේ අය වෙතට කිසිවිටෙකත් ආපසු නොඑතියි නුඹලා සිතුවෙහු ය. මෙය නුඹලාගේ සිත්හි අලංකාර කරන ලදී. නුඹලා නරක සිතුවිල්ලක් සිතුවෙහු ය. විනාශ වන පිරිසක් බවට පත් වූයෙහු ය.

48 : 13 යමෙක් අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ දූතයා ගැන ද විශ්වාස නොකළේ ද (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට අපි නිරය පිළියෙල කර ඇත්තෙමු.

48 : 14 අහස් හා පොළොවෙහි පාලනය අල්ලාහ්ට ම හිමිය. ඔහු සිතන අයට ක්ෂමාව දෙයි. ඔහු සිතන අයට දඬුවම් කරයි. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙක් ද අසම සම දයාවන්තයෙක් ද වේ.

48 : 15 යුද බිමේ සතුරන් හැර දමා ගිය වස්තු ගැනීමට නුඹලා පිටත් වන විට “නුඹලා පසු පස එන්නට අපටත් අවසර දෙන්නැ”යි සටන් කිරීමට නොපැමිණ රැඳී සිටි අය පවසති. ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ වචන වෙනස් කිරීමට අදහස් කරති.30 “අප පසු පසින් නොඑන්න. මෙලෙස අල්ලාහ් කලින් ම පවසා ඇතැ”යි (මුහම්මද්), පවසන්න. “නුඹලා අප කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යා කරන්නෙහු යැ”යි ඔවුහු පවසති. එසේ නොවේ. සුළු වශයෙන් මිස ඔවුහු වටහා නොගනිති.

48 : 16 “ඉතා බලසම්පන්න ජනතාවක් සමඟ සටන් කිරීමට නුඹලා කැඳවනු ලබන්නෙහු ය. නැතහොත් ඔවුහු යටත් වෙති. නුඹලා අවනත වුවහොත් අල්ලාහ් නුඹලාට අලංකාර කුලියක් පිරිනමයි. මීට පෙර පිටු පෑවාක් මෙන් පිටු පෑවොත් නුඹලාට පීඩාකාරී වේදනාවක් පිරිනමනු ඇතැ”යි ග්‍රාම වාසීන්ගෙන් සටන් කිරීමට නොගොස් රැඳී සිටි අයට (මුහම්මද්,) පවසන්න.

48 : 17 (සටනට නොගොස් සිටීම) අන්ධයා කෙරෙහි වරදක් නැත. කොරා කෙරෙහි ද වරදක් නැත. රෝගියා කෙරෙහි ද වරදක් නැත. යමෙක් අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද අවනත වන්නේ ද ඔහු ස්වර්ගයෙහි ඔහු ඇතුළු කරවයි. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. යමෙක් පිටු පාන්නේ ද ඔහුට පීඩාකාරී වේදනාවක් පරිනමයි.

48 : 18 ඒ ගස යට සිට ඔබට ප්‍රතිඥා දුන් 334 විට අල්ලාහ් විශ්වාස කළ අය ගැන තෘප්තිමත් විය. ඔවුන්ගේ සිත්හි තිඛෙන දැය ගැන ඔහු දනියි. ඔවුන් කෙරෙහි ශාන්තභාවය ඔහු පහළ කළේය. ඔවුනට සමීපව තිඛෙන ජයග්‍රහණයක් ද පිරිනැමීය.

48 : 19 යුද බිමේ සතුරන් හැර දමා ගිය බොහෝ වස්තු ඔවුහු අර ගනිති. අල්ලාහ් අබිබවන්නෙක් ද ප්‍රඥාවන්තයෙක් ද වේ.

48 : 20 “යුද බිමේ සතුරන් හැර දමා ගිය බොහෝ වස්තු නුඹලා අර ගන්නෙහු යැ”යි අල්ලාහ් නුඹලාට පොරොන්දු විය. නුඹලාට එය ඉක්මනින් ම ඉටු කළේය. විශ්වාස කළ අයට සාධකයක් වනු පිණිසත් නුඹලාට සෘජු මාර්ගයක් පෙන්වනු පිණිසත් ඔහු මිනිසුන්ගේ අත නුඹලා කෙරෙන් වැළැක්වීය.

48 : 21 තවත් පිරිසක් මත නුඹලාට (තවමත්) බලයක් නැත. අල්ලාහ් ඔවුන් මුළුමනින් ම දැන සිටියි. අල්ලාහ් සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙක් වේ.

48 : 22 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය නුඹලා සමඟ සටන් කිරීමට පැමිණියහොත් පිටු පා පලා යති. පසුව ඔවුහු භාරකරුවෙක් හෝ උදව් කරන්නෙක් හෝ නොදකිති.

48 : 23 පෙර ඉකුත් වූ අල්ලාහ්ගේ පිළිවෙත මෙයයි. අල්ලාහ්ගේ පිළිවතෙහි කිසිඳු වෙනසක් ඔබ නොදකින්නෙහි ය.

48 : 24 මක්කාවේ කේන්ද්‍රයෙහි ඔවුනට එරෙහිව ඔහු නුඹලාට ජයග්‍රහණය දුන් පසු නුඹලාගේ අත් ඔවුන් කෙරෙන් ද ඔවුන්ගේ අත් නුඹලා කෙරෙන් ද වැළැක්වූයේ ඔහු ය. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ බලන්නෙක්488 වේ.

48 : 25 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළේ ද මස්ජිදුල් හරාමයෙන් නුඹලා වැළැක්වූයේ ද ඔවුහු ම ය. වළක්වා තබන ලද බිලි දෙන සත්ත්වයා එය යා යුතු ස්ථානයට ළඟා වීම ද (වැළැක්වූහ.) නුඹලා නොදත් විශ්වාස කළ පුරුෂයින්ට ද ස්ත්‍රීන්ට ද නුඹලා පහර දී, (ඔවුන්) නොදැනුවත් ව ඔවුන් විසින් නුඹලාට විපතක් සිදු වේය යන්න නොවූයේ නම් (සටන් කිරීමට අවසර දෙන්නට තිබුණි). අල්ලාහ් සිතූ කෙනෙකු තම දයාවෙහි ඇතුළු කරවයි. ඔවුහු (සත් පුරුෂයෝ) වෙන් ව සිටියහොත් අපි ඔවුන්ගෙන් (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට පීඩාකාරී වේදනාවකින් දඬුවම් කරන්නෙමු.

48 : 26 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය තම සිත්හි වෛරයක්, මුග්ධ වූ වෛරයක්, ඇති කර ගත් විට අල්ලාහ් තම ශාන්තභාවය තම දූතයා කෙරෙහි ද විශ්වාස කළ අය කෙරෙහි ද පහළ කළේය. (දේව) බිය බැතිය සඳහා වූ වචනය ඔවුනට තදින් අල්ලා ගැනීමට සැලැස්වීය. ඔවුහු එයට සුදුස්සෝ ද හිමිකරුවෝ ද වූහ. අල්ලාහ් සියලූ දේ ගැන සර්වඥායෙක් වේ.

48 : 27 අල්ලාහ් තම දූතයාට (ඔහු දුටු) සිහිනය122 සැබෑ කළේය. එබැවින් අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් නුඹලා සුරක්ෂිතව ද නුඹලාගේ හිස් මුඩු කර ගෙන ද හිස් කෙස් අඩු කර ගෙන ද බියෙන් තොරව ද මස්ජිදුල් හරාම්හි ඇතුළු වන්නෙහු ය. ඔහු නුඹලා නොදන්නා දේ දනියි. මෙය නොවන සමීප ජයග්‍රහණයක් ද ඔහු ඇති කළේ ය.163

48 : 28 සෙසු සියලූ ධර්මයන්ට වඩා අබිබවනය කරනු පිණිස තම දූතයා යහ මග සමඟ ද සත්‍යය ධර්මය සමඟ ද එව්වේ ඔහු ය. අල්ලාහ් අධීක්ෂණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් ය.

48 : 29 මුහම්මද් අල්ලාහ්ගේ දූතයා ය. ඔහු සමඟ සිටින අය (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය කෙරෙහි දැඩි ව ද තමන් අතර දයාලූ ව ද සිටිති.382 ඔවුහු රුකුඋ, සූජූද් කරන්නෝව ඔබ දකින්නෙහිය. ඔවුහු අල්ලාහ්ගෙන් දයාව ද තෘප්තිය ද පතති. ඔවුන්ගේ සලකුණ සජ්දාවේ කැළලක් ලෙස ඔවුන්ගේ මුහුණෙහි තිඛෙනු ඇත. තව්රාත්හි ඔවුන්ගේ උපමාව මෙයයි.25 ඉන්ජීල්හි ඔවුන්ගේ උපමාව නම් බෝග වගාවක් බඳුය.491 එය තම රිකිල්ල හෙළි කරයි. පසුව එය ශක්තිමත් කරයි. පසුව දැඩි වී එහි නටුව මත කෙළින් සිට ගනියි. ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට කෝපය ඇති කරවනු පිණිස ගොවීන් (නමැති විශ්වාස කළ අය)ට එය සතුට ගෙන දෙයි. ඔවුන්ගෙන් විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අයට ක්ෂමාවක් ද ඉමහත් කුලියක් ද අල්ලාහ් පොරොන්දු වී ඇත.