110 : අන් නස්ර් – උපකාරය

පරිච්ඡේදය: 110

මුළු වැකි ගණන : 3

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘නස්ර්’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් මෙම නම තබන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

110 : 01 අල්ලාහ්ගේ උපකාරය ද ජයග්‍රහණය ද පැමිණෙන විට,

110 : 02 අල්ලාහ්ගේ ධර්මයෙහි ජනතාව සමූහ වශයෙන් ඇතුළු වීම ඔබ දකින විට,

110 : 03 ඔබේ දෙවියන්ගේ ප්‍රශංසාව සුවිශුද්ධ කරන්න. ඔහුගෙන් ක්ෂමාව අයැදින්න.493 ඔහු ක්ෂමාව පිළිගන්නෙකු වේ.