109 : අල් කාෆිරූන් – ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ

අල් කාෆිරූන් – ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ

පරිච්ඡේදය: 109

මුළු වැකි ගණන : 6

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘අල් කාෆිරූන්’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් මෙම නම තබන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

109 : 01,02,03,04,05,06

“(එකම) දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන අයවලූනි, නුඹලා නැමදුම් කරන දැය මම නැමදුම් නොකරමි. මම නමදින්නාට නුඹලා නොනමදින්නෙහු ය. නුඹලා නමදින දැයට මම නමදින්නෙක් නොවෙමි. මම නමදින්නාට නුඹලා නමදින්නෝ නොවන්නෙහු ය. නුඹලාගේ ධර්මය නුඹලාට ය. මාගේ ධර්මය මට යැ”යි.