114 : අන් නාස් – මිනිස්සු

අන් නාස් – මිනිස්සු

මුළු වැකි ගණන : 6

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘අන් නාස්’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් මෙම නම තබන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

114 : 01,02,03,04 සැඟ වී ගෙන අයහපත් සිතුවිලි දමන්නාගේ අයහපතෙන් මිදීමට මිනිසුන්ගේ රජු ද මිනිසුන්ගේ දෙවියන් ද වන මිනිසුන්ගේ දෙවියන්ගෙන් ආරක්ෂාව පතමි.26

114 : 05 ඔහු මිනිසුන්ගේ සිත්හි අයහපත් සිතුවිලි දමයි.

114 : 06 මෙවැනි අය ජින්වරුන් අතර ද මිනිසුන් අතර ද සිටිති.499

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>