107 : අල් මාඌන් – අල්ප ද්‍රව්‍ය

පරිච්ඡේදය: 107

මුළු වැකි ගණන : 7

මෙම පරිච්ඡේදයේ අවසාන වැකියේ ‘අල් මාඌන්’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් මෙම නම තබන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

107 : 01 විනිශ්චය දිනය1 අසත්‍ය යැයි සිතූ තැනැත්තා ඔබ දුටුවෙහි ද?

107 : 02 ඔහු අනාථයා පළවා හරියි.

107 : 03 දුගියාට ආහාර දීමට නොපොලඹවයි.

107 : 04,05 තම සලාතයෙහි නොසැලකිලිමත් ව සලාතය ඉටු කරන අයට විනාශයක් ම ය.26

107 : 06 ඔවුහු අනුන්ට පෙන්වීම සඳහා සලාතය ඉටු කරති.

107 : 07 ඔවුහු අල්ප ද්‍රව්‍ය ද (දීමට) ප්‍රතික්ෂේප කරති.