113 : අල් ෆලක් – හිමිදිරිය

පරිච්ඡේදය: 113

මුළු වැකි ගණන : 5

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘අල් ෆලක්’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් මෙම නම තබන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

113 : 01,02,03,04,05

හිමිදිරියේ දෙවියන් ගෙන් ඔහු නිර්මාණය කළ දැයෙහි අයහපතෙන් ද පැතිරෙන අන්ධකාරයේ අයහපතෙන් ද ගැට වලට පිඹින ස්ත්‍රීන්ගේ අයහපතෙන් ද ඊර්ෂ්‍යා කරන විට ඊර්ෂ්‍යා කරන අයගේ අයහපතෙන් ද ආරක්ෂාව පතමි”යි පවසන්න.357 /499

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>