105 : අල් ෆීල් – ඇතා

පරිච්ඡේදය: 105

මුළු වැකි ගණන : 5

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘ඇතා’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් මෙම නම තබන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

105 : 01 ඔබේ දෙවියන් ඇත් සේනාවට කෙසේ කළේ දැයි ඔබ නුදුටුවෙහි ද?

105 : 02 ඔහු ඔවුන්ගේ කුමන්ත්‍රණය පරාජයෙන් නිම නොකළේ ද?464

105 : 03 ඔවුනට එරෙහිව රංචු වශයෙන් පක්ෂීන් එවීය.

105 : 04 උන් රත් කරන ලද ගල් ඔවුන් මත විසි කළ හ.

105 : 05 වහාම ඔවුහු විකන ලද පිදුරු මෙන් වූහ.355