104 : අල් හුමසා – ඕපාදූප කථා කිරීම

පරිච්ඡේදය: 104

මුළු වැකි ගණන : 9

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘හුමසා’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

104 : 01 දොස් කියමින් ඕපා දූප කථා කරන සෑම කෙනෙකුට ම විනාශයක් ම ය.

104 : 02 ඔහු ධනය රැස් කර එය ගණන් කරයි.

104 : 03 තම ධනය තමා සදාකාලීන කරවන්නේ යැයි ඔහු සිතයි.

104 : 04 එසේ නොවේ. ඔහු හුතමාවෙහි විසි කරනු ලබයි.

104 : 05 හුතමා යනු කුමක් දැයි ඔබ දන්නේ කෙසේ ද?

104 : 06 මොළවන ලද අල්ලාහ්ගේ ගින්න ය.

104 : 07 එය හදවත් මත උද්ගත වෙයි.

104 : 08,09 දීර්ඝ කුළුණු වල එය ඔවුන් වටලා ගනියි.26