103 : අල් අස්ර් – කාලය

පරිච්ඡේදය: 103

මුළු වැකි ගණන : 3

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘අල් අස්ර් ’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් මෙම නම තබන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

103 : 01 කාලය මත දිවුරමි.379

103 : 02 මිනිසා අලාභයක සිටියි.

103 : 03 විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අය ද සත්‍යය අනුශාසනා කර ඉවසීම ද අනුශාසනා කර ගන්නා අය ද හැර.