102 : අත් තකාසුර් – අධිකව සෙවීම

අත් තකාසුර් – අධිකව සෙවීම

පරිච්ඡේදය: 102

මුළු වැකි ගණන : 8

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘අත් තකාසූර්’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් මෙම නම තබන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

102 : 01,02 නුඹලා සොහොන් වළ වල් හමු වන තෙක් අධිකව (ධනය) සෙවීම නුඹලාගේ අවධානය වෙනත’කට හරවා ඇත.26

102 : 03,04 එසේ නොවේ. නුඹලා දැන ගන්නෙහු ය. පසුව ද එසේ නොවේ. නැවත දැන ගන්නෙහු ය.26

102 : 05,06 එසේ නොවේ. නුඹලා ස්ථීරව දන්නෙහු නම් නිරය දකින්නෙහු ය.26

102 : 07 පසුව නුඹලා ඉතා ස්ථීරව දැන ගන්නෙහු ය.

102 : 08 පසු එදින1 අනුග්‍රහයන් ගැන විමසනු ලබන්නෙහු ය.