101 : අල් කාරිආ – තිගැස්සීමට පත් කරවන සිද්ධිය

පරිච්ඡේදය: 101

මුළු වැකි ගණන : 11

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකිය ලෙස ‘අල් කාරිආ’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

101 : 01 තිගැස්සීමට පත් කරවන සිද්ධිය.

101 : 02 තිගැස්සීමට පත් කරවන සිද්ධිය යනු කුමක් ද?

101 : 03 තිගැස්සීමට පත් කරවන සිද්ධිය කුමක් දැයි ඔබ දන්නේ කෙසේ ද?

101 : 04 එදින1 මිනිස්සු විසුරුණු මේරුන් මෙන් වෙති.

101 : 05 කඳු හැලූණු කම්බිළි මෙන් වෙයි.

101 : 06,07 කවරෙකුගේ කිරුම් බර ඝණ වූයේ ද ඔහු තෘප්තිමත් ජීවිතයක සිටියි.

101 : 08,09 කවරෙකුගේ කිරුම් බර සැහැල්ලූ වූයේ ද ඔහුගේ නවා තැන හාවියා වේ.26

101 : 10 හාවියා යනු කුමක් දැයි ඔබ දන්නේ කෙසේ ද?

101 : 11 (එය) දැවෙන ගින්නකි.