100 : අල් ආදියාත් – වේගයෙන් දුවන අශ්වයින්

අල් ආදියාත් – වේගයෙන් දුවන අශ්වයින්

පරිච්ඡේදය: 100

මුළු වැකි ගණන : 11

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘අල් ආදියාත්’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් එය ම මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

100 : 01,02,03,04,05 හති දමා වේගයෙන් දුවන දැය මත ද ගිනි පුළිඟු විසුරුවන දැය මත ද අළුයම පහර දෙනු ලබන දැය මත ද එමගින් දූවිලි අවුස්සන දැය මත ද සේනාවන් අතරට කඩා වදින දැය මත ද දිවුරමි.379 ) 26

100 : 06 මිනිසා තම දෙවියන්ට ගුණ මකුවෙකු ව සිටියි.

100 : 07 ඔහු ම මෙයට සාක්ෂි දරන්නෙකු ව සිටියි.

100 : 08 ඔහු ධනයට දරුණු ලෙස ඇලූම් කරයි.

100 : 09, 10, 11 සොහොන් වළ වල්හි තිබෙන දැය බැහැර කරනු ලබන විට, සිත්හි තිබෙන දැය එක් රැස් කරනු ලබන විට, ඔවුන්ගේ දෙවියන් ඔවුන් ගැන එදින ප්‍රවීණයෙක් වන බව ඔහු දැනගත යුතු නොවේ ද?26