99 : අල් සිල්සාල් – භූමි කම්පාව

පරිච්ඡේදය: 99

මුළු වැකි ගණන : 8

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘භූමි කම්පාව’ යන සඳහන් වන බැවින් එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

99 : 01 පොළොව මහා කම්පනයකින් කම්පනය කරනු ලබන විට,

99 : 02 පොළොව තම බර බැහැර කරන විට,

99 : 03 මෙයට කුමක් සිදු වී දැයි මිනිසා අසන විට,

99 : 04,05 එදින1 තම දෙවියන් මෙලෙස දැන්වූ බව එය තම පුවත් දන්වයි.26

99 : 06 එදින1 ජනතාව තම ක්‍රියාවන් දකිනු පිණිස විවිධ කණ්ඩායම් බවට පත් වෙති.

99 : 07 අණුවක තරම් යහපත කළ තැනැත්තා එය දකියි.

99 : 08 අණුවක තරම් අයහපත කළ තැනැත්තා එය දකියි.