98 : අල් බය්යිනා – පැහැදිලි සාධකය

පරිච්ඡේදය: 98

මුළු වැකි ගණන : 8

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘අල් බය්යිනා’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

98 : 01 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය වන ධර්ම ග්‍රන්ථය හිමි අය ද27 සමානයන් කල්පනය කළ අය ද පැහැදිලි සාධකය තමන් වෙත පැමිණෙන තෙක් වරදෙහි නියැළී සිටිය හ.

98 : 02 මොහු අල්ලාහ්ගේ දූතයෙකි. ඔහු පිවිතුරු ලේඛන461 පාරායණා කරයි.

98 : 03 එහි සෘජු නීති ඇත.

98 : 04 ධර්ම ග්‍රන්ථය දෙන ලද අය27 තමන්ට පැහැදිලි සාධකය පැමිණීමෙන් පසුව මිස භේද නොවූ හ.

98 : 05 නැමදුම, චිත්ත පාරිශුද්ධියෙන් අල්ලාහ්ට පමණක් පිළිගන්වා නමදින ලෙසත් සලාතය ඉටු කරන ලෙසත් සකාතය පිරිනමන ලෙසත් විනා ඔවුනට වෙනත් අණක් නොපනවන ලදී. මෙයයි, සෘජු මාර්ගය.

98 : 06 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය වන ධර්ම ග්‍රන්ථය හිමි අය ද27 සමානයන් කල්පනය කරන අය ද නිරා ගින්නෙහි සිටිති. එහි සදාකාලීන ව සිටිති. නිර්මාණයන්හි ඉතා නරක අය ඔවුහු ම ය.

98 : 07 විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අය නිර්මාණයන්හි විශිෂ්ට අය වෙති.

98 : 08 ඔවුන්ගේ දෙවියන් වෙත ඔවුන්ගේ කුලිය ස්වර්ගයන් ය. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. ඔවුහු එහි සදහට ම සදාකාලීනව සිටිති. අල්ලාහ් ඔවුන් ගැන තෘප්තිමත් විය. ඔවුහු ද අල්ලාහ් ගැන තෘප්තිමත් වූහ. මෙය තම දෙවියන්ට බිය බැතිමත් වන අයට හිමිය.