96 : අල් අලක් – සංසේචිත ඩිම්බය

පරිච්ඡේදය: 96

මුළු වැකි ගණන : 19

මෙම පරිච්ඡේදයේ දෙවන වැකියේ ‘අලක්’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

96 : 01 (මුහම්මද්,) නිර්මාණය කළ ඔබේ දෙවියන්ගේ නාමයෙන් පාරායණා කරන්න.281

96 : 02 ඔහු මිනිසා සංසේචිත ඩිම්බයකින් නිර්මාණය කළේය.365 /506

96 : 03 පාරායණා කරන්න. ඔබේ දෙවියන් ගෞරවනීය ය.

96 : 04 ඔහු පන්හිඳෙන් ඉගැන්වීය.

96 : 05 ඔහු මිනිසාට නොදන්නා දේ ඉගැන්වීය.

96 : 06,07 එසේ නොවේ. තමා අවශ්‍යතා වලින් තොර කෙනෙක් යැයි සිතීමෙන් මිනිසා සීමාව ඉක්ම වන්නේ ය.26

96 : 08 යළි පිවිසුම ඔබේ දෙවියන් වෙතට ය.

96 : 09,10 සලාතය ඉටු කරන වහලෙකු වළක්වන්නා ඔබ දුටුවෙහි ද?26 ) 32

96 : 11,12,13 ඔහු යහ මගෙහි සිටීම ද නැතහොත් දේව බිය බැතිය අණ කිරීම ද අසත්‍ය යැයි සිතා නොසලකා හැරීම ගැන ඔබ අවධානය යොමු කළෙහි ද?26

96 : 14 අල්ලාහ් බලන්නේ යැයි488 ඔහු නොදන්නේ ද?