අනාවැකි

කඃබා ගෘහය සැමදා පවතින බවට අනාවැකිය – 2:125, 3:97, 5:97, 14:35, 28:57, 29:67, 95:3, 105:1, 105:2, 105:3, 105:4, 105:5, 106:3, 106:4 (34 වන සටහන බලන්න.)

මක්කාවාසීහූ සමෘද්ධිමත් ජීවිතයක් ලබති යන අනාවැකිය – 9:28 (410 වන සටහන බලන්න.)

නබි නායක (සල්) තුමාණන් ජනතාව සමඟ සුහදව එකිනෙකට මිශ්‍රව ජීවත් වූවත් මිනිසුන් විසින් එතුමාණන් ඝාතනය කළ නොහැකි බව ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම – 5:67 (145 වන සටහන බලන්න.)

අශ්වයින්, ඔටුවන් වැනි වාහන පමණක් මිනිසා දැන සිටි කාලයේ, නවීන වාහන අනාගතයේ දී සොයා ගනු ලැබේ යන අනාවැකිය – 16:8 (253 වන සටහන බලන්න.)

මක්කාවේ මුස්ලිම්වරු ගුටි බැට කමින් සිටි කාලයේ දී නුදුරු අනාගතයේ දී ම ඉස්ලාමීය පාලනයක් උදා වනු ඇත යන අනාවැකිය – 73:20 (118 වන සටහන බලන්න.)

මුස්ලිම්වරු ඉතා සුළුතරයක් ව සිටි කාලයේ දී නබි නායක (සල්) තුමාණන්ගේ සතුරෝ පරාජය කරනු ලබති යන අනාවැකිය – 17:76, 54:45 (268 වන සටහන බලන්න.)

නබි නායක (සල්) තුමාණන්ගේ කාලයේ දී පර්සියානුවන් විසින් රෝම අධිරාජ්‍යය පරාජය කරමින් සහමුලින් ම නසන ලදී. රෝම අධිරාජ්‍යය ජයග්‍රහණය කරනු ඇතැයි මනඃකල්පිතව හෝ සිතිය නොහැකි සමයක දී “වසර කිහිපයකින් ම රෝමය විසින් පර්සියාව ජය ගනු ඇත” යන අනාවැකිය – 30:2, 30:3, 30:4 (313 වන සටහන බලන්න.)

නබි නායක (සල්) තුමාණන් දිවි බේරා ගැනීමට මක්කාවෙන් බැහැර වී අනාථව සිටි සමයේ දී එතුමාණන් මක්කාව ජයග්‍රහණය කරන බව දන්වන අනාවැකිය – 28:85 (311 වන සටහන බලන්න.)

කාන්තාරයක්ව පැවති මක්කාවට ලෝකයේ විවිධ පෙදෙස් වලින් පලතුරු ලැබේ ය යන අනාවැකිය – 14:37, 28:57 (246 වන සටහන බලන්න.)

කඳු ගැටයේ ගුහාවක ධර්ම ග්‍රන්ථ පුස්කොළ පත් සංරක්ෂණය වී තිබීම ගැන අනාවැකිය – 18:9 (271 වන සටහන බලන්න.)

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මහප්පා වන අබූ ලහබ් නැමැත්තා ඉස්ලාමය පිළි නොගන්නේ ය යන අනාවැකිය – 111:1, 111:2 (356 වන සටහන බලන්න.)

වසර දහස් ගණනකට පෙර සිදු වූ ජල ගැල්මක දී නූහ් නම් වූ ධර්ම දූතයා නැවක ආරක්ෂා කරනු ලැබීය. ඒ නැව කන්දක් මත සංරක්ෂණය වී ඇත යන අනාවැකිය – 11:44, 29:15, 54:15 (222 වන සටහන බලන්න.)

මදීනාවේ ආධිපත්‍ය පතුරුවමින් සිටි කුහකයෝ ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ම එයින් පිටු වහල් කරනු ලබති යන අනාවැකිය – 33:60 (185 වන සටහන බලන්න.)

පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය සැමදා සංරක්ෂණය වනු ඇත යන අනාවැකිය – 15:9 (143 වන සටහන බලන්න.)

වසර දහස් ගණනක් පුරා නොසිඳී පවතින සම් සම් උල්පත – 3:97 (438 වන සටහන බලන්න.)