තර්කානුකූල සාධක

පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය මෙන් කිසිවෙකුට සම්පාදනය කළ නොහැකි යැයි අභියෝගය – 2:23, 2:24, 10:38, 11:13, 17:88, 28:49, 52:34 (7 වන සටහන බලන්න.)

පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ ප්‍රතිවිරුද්ධතාවක් පෙන්විය නොහැකිය යන අභියෝගය – 4:82, 41:42 (123 වන සටහන බලන්න.)

පෙර පැවති ධර්ම ග්‍රන්ථවල ආගමික නායකවරු, ධර්මාචාර්යවරු වසන් කළ දෑ කියවීමට හා ලිවීමට නොදන්නා නබි නායක (සල්) තුමාණන් මගින් පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය හෙළි දරව් කිරීම – 3:93, 7:157, 48:29 (97 වන සටහන බලන්න.)

දේව තීන්දුව ලබා ගැනීම පිණිස අන්‍ය ආගමිකයන්ට අභියෝග කළ නබි නායක (සල්) තුමාණන්ගේ ආධ්‍යාත්මික බලය – 3:61 (94 වන සටහන බලන්න.)

දේව බලයෙහි නබි නායක (සල්) තුමාණන්ට කිසිඳු කොටසක් නොමැත යැයි දැනුම් දීම තුළින් තර්කානුකූලව දේව ධර්ම ග්‍රන්ථයක් යැයි සනාථ කිරීම – 3:128 (100 වන සටහන බලන්න.)

අන්ධයෙකු නොසලකා හළ නබි නායක (සල්) තුමාණන්ට දරුණු ලෙස තරවටු කරන වැකියත් ජනතාවට පාරායණා කර පෙන්වා තර්කානුකූලව දේව ධර්ම ග්‍රන්ථයක් යැයි සනාථ කිරීම – 80:1, 80:2, 80:3, 80:4, 80:5, 80:6, 80:7, 80:8 (168 වන සටහන බලන්න.)

නබි නායක (සල්) තුමාණන්, තමන්ගේ පිවිතුරු ජීවිතය තමන්ගේ විශ්වාසනීයත්වයට සාධකයක් ලෙස ඉදිරිපත් කර, එමගින් තමන් රැගෙන ආ ධර්ම ග්‍රන්ථය සත්‍යයක් යැයි සනාථ කිරීම – 10:16 (212 වන සටහන බලන්න.)

නබි නායක (සල්) තුමාණන්, උන්මත්තකයෙක් යැයි සතුරන් පැවසූ විට “ඕනෑම කෙනෙක් මා පරීක්ෂා කළ හැකි යැයි” අභියෝග කර ඒ අභියෝගයෙන් ජය ගැනීම – 7:184, 15:6, 23:70, 34:8, 34:46, 37:36, 44:14, 52:29, 68:2, 68:51, 81:22 (468 වන සටහන බලන්න.)

නබි නායක (සල්) තුමාණන්ගේ භාර්යාව කෙරෙහි අපවාදයක් නැගූ කෙනෙකුට මානව දයාවෙන් සිදු කරන ලද උදව් උපකාර නතර කරනු ලැබූ විට පරිශුද්ධ වු අල් කුර්ආනය එය තරවටු කිරීමෙන් මෙය නබි නායක (සල්) තුමාණන්ගේ ස්වකීය ප්‍රකාශයක් නොවේ, දේව ධර්ම ග්‍රන්ථයක් ම වන බව තර්කානුකූලව සනාථ කිරීම – 24:22 (364 වන සටහන බලන්න.)